KOM tilbyr

-Formidle lærlinger til medlemsbedriftene.

-På vegne av medlemsbedriftene inngå lærekontrakt med lærlingene.

-Føre tilsyn med at lærlingene får den opplæringen som læreplanen krever.

-Holde fortløpende kontakt med medlemsbedriftene, de faglig ansvarlige og lærlingene.

-Sørge for at lærlingene blir utplassert der det er avtalt mellom kontoret og medlemsbedriften.

-Arrangerer praktiske/teoretiske kurs både for lærlinger og bedrifter.

-Sørge for at lærlingen får tilbud om et nytt lærested dersom bedriften av forskjellige grunner ikke kan fullføre læreforholdet.

-Planlegge og gjennomføre ekskursjoner, bedriftsbesøk og sosiale aktiviteter for lærlingene.

-Gi veiledning og løse problemer som måtte oppstå i kontraktstiden.

-Følge opp lærlingens faglige og teoretiske utvikling i læretiden.

-Arrangere testfagprøver.

-Melde lærlingen opp til fagprøve/svenneprøve.

-Administrere offentlige tilskuddsordninger.

-Delta i fagopplæringssamarbeidet på landsbasis gjennom erfaringsutveksling.

-Generelt informere om Matfagene og salgsfaget.

PARTNERSKAP

Partnerskap med ungdomskolen og videregående skoler


LOGISTIKKFAGET